Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

Fogorvosi járóbeteg, fogászati szolgáltatás és egyéb humán-egészségügyi szolgáltatás ellátására.

I. Általános szabályok

Eltérő írásos megállapodás hiányában jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) vonatkoznak- a Naturadent Service Kft (Szolgáltató) által tett ajánlatokra, az általuk teljesített szolgáltatásokra, valamint minden, a Szolgáltató által kötött szerződésre.

 

II. Fogalom meghatározások

A SZOLGÁLTATÓ: Naturadent Service Kft. (1056 Budapest, Váci utca 81.) A Szolgáltató úgy nyilatkozik, hogy a szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai, hatósági, működési engedélyekkel, feltételekkel, a tevékenysége folytatásához kapcsolódóan orvosi felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezik, amely az érdekkörében eljárókra is kiterjed.

A MEGRENDELŐ: Az egyedi szolgáltatási szerződésben, a kezelési tervben vagy egyéb szolgáltatás megrendelésére vonatkozó nyilatkozatban megnevezett páciens.

 

 

III. A Felek közötti szerződéses jogviszony tartalma

1) A felek a Megrendelő által választott fogorvosi járóbeteg-ellátási szolgáltatás(ok), és az ehhez szükséges anyagok megrendelését, tartalmát jelen ÁSZF feltételei és az egyedi szóbeli vagy írásbeli ajánlat, kezelési terv vagy egyedi szolgáltatási szerződés szerinti tartalommal határozzák meg. Amennyiben ez a kezelési terv, egyedi szolgáltatói szerződés mást nem tartalmaz, azt a felek határozatlan időre kötik meg, amely időtartam alatt az egyes kezelések, anyagok, közvetített szolgáltatások megrendelésére, teljesítésére a jelen szerződéses feltételek szerint kerül sor. Az írásbeli ajánlat, kezelési terv vagy egyedi szolgáltatási szerződés a Szolgáltató javaslatán alapul, de amennyiben a kezelés a Szolgáltató által megkezdődik, ez a Kezelési terv Megrendelő általi jóváhagyását jelenti, amelytől a Szolgáltató jogosult önállóan eltérni, azonban nagyobb szakmai eltérések esetén köteles előzetesen a Megrendelővel egyeztetni. Mindezek függvényében a felek közös megegyezésével módosított Kezelési tervvel együtt kalkulált árajánlat is módosulhat a beavatkozás költségeinek függvényében.

2) Szolgáltató a tevékenységére irányadó jogszabályi, szakmai előírások betartása mellett megfelelő szakértelemmel, szakképesítéssel rendelkező fogszakorvosok, szakasszisztencia és alvállalkozók igénybevételével teljesíti a vállalt szolgáltatás/oka/t, biztosítja az ehhez szükséges fogtechnikai és egyéb anyagokat a kezelést ellátó fogorvos és a Megrendelő által egyeztetett időpontokban és gyakorisággal.

3) A kezelés megkezdésével a szerződő felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a megrendelt szolgáltatás/ok/ teljesítéséhez - különösen a fogászati ellátáshoz, a fogtechnikai tevékenységhez, egyéb speciális orvosi beavatkozásokhoz, gyógykezelésekhez, a szálláshely, vagy a Megrendelő által kívánt egyéb szolgáltatásokhoz - a Megrendelő alvállalkozókat is igénybe vesz, akiknek a tevékenységéért úgy felel, mintha az alvállalkozóira bízott tevékenységet saját maga látta volna el. A Szolgáltató e közvetített szolgáltatásokat is értékesítheti változatlan formában illetve tartalommal a Megrendelő részére, melyet azonban saját döntése alapján jogosult változatlan áron, vagy kiegészített díjjal továbbértékesíteni a Megrendelő felé.

 

 

IV. A szolgáltatás ellenértéke

4) A Szolgáltató a szolgáltatások díjairól, a Megrendelőket honlapján és a rendelőiben nyomtatott formában tájékoztatja. A Szolgáltató a közvetített szolgáltatásokért nem felel, az a mindenkori alvállalkozó díjszabásának függvénye, melyről a Megrendelőt legkésőbb a kezelés megkezdésekor szóban vagy írásban tájékoztatja.

5) Az elvégzett kezelések konkrét díjtételei, a kezelésekhez felhasznált anyagok, a közvetített szolgáltatások költségei a kezelési tervben, illetve a kezelések befejezésekor kerülnek rögzítésre.

6) Amennyiben a szolgáltatáshoz nem kapcsolódik fogtechnikai anyag, az alkalmanként elvégzett kezelés díja kezeléskor fizetendő. Az ajánlat szerint az aktuális díjjegyzék figyelembe vétele mellett átalány díjazás is megállapítható.

7) Fogtechnikai anyagok szolgáltatása esetén ezek költségeinek 50%-a előre, a fennmaradó hányad az anyag beépítésekor fizetendő, vagy nagyobb értékű szolgáltatások esetén a szolgáltatás teljes költsége előre fizetendő.

8) A kezelési terv, ajánlat szerinti díj- és anyagköltségek 30 napig érvényesek, ezt követően a Szolgáltatónak jogában áll a díj-, és anyagköltség egyoldalú változtatására. Ettől függetlenül a kezelési tervben, ajánlatban előirányzott díjtételek a kezelés befejezéséig módosulhatnak a kezelés során előálló szakmai okok, pl. előre nem látható beavatkozások, gyógyító tevékenység miatt is.

9) A Megrendelő az egyes kezelés(ek) befejezésekor a számla elektronikus vagy papír alapú átvételével a Megrendelő a Szolgáltató teljesítését igazolja. Szolgáltató jogosult a számlát, annak mellékletét postai úton/elektronikus úton megküldeni a Megrendelő részére.

 

 

V. Fizetési feltételek

10) Az előző pontok szerint kiállított számlák, a számla keltének napján hatályos számviteli és adószabályoknak megfelelő módon tartalmazzák a fizetési kötelezettség teljesítésének módját (készpénz, bankkártya, egészségkártya és szépkártya) és határidejét. Átadott és aláírt kezelési tervnek megfelelően előleg megfizetésére van lehetőség, melyet csak készpénzben, banki átutalással és bankkártyával áll módunkban befogadni. A már kiegyenlített, nem teljesült szolgáltatást csak, és kizárólag a teljesítéskor igénybe vett fizetési módnak (készpénz, bankkártya, egészségkártya és szépkártya) megfelelő fizetési eszközben áll módunkban rendezni. Felek megállapodnak abban, hogy késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat mértéke a jegybanki alapkamat kétszeres összege. Amennyiben a kezelés kezdete és a számlakiállítás napja között jogszabályváltozás miatt a számla egyéb a Megrendelő által nem ismert adatot is tartalmaz, Szolgáltató elsődlegesen és mindig a hatályos jogszabályi előírások betartására köteles, függetlenül az előzetes tájékoztatóktól.

 

 

VI.  Adatvédelem, tájékoztatás

11) A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a Megrendelő által megadott és a Megrendelőről az ellátás során rögzített egészségügyi adatokat, személyazonosító adatait az irányadó jogszabályok szerint, az egyéb adatokat üzleti titokként kezelje, nyilvántartsa. Hozzájárul ahhoz is, hogy gyógykezelésének kizárólagosan orvosi vonatkozású adatait, tapasztalatait a Szolgáltató tudományos, kutatási célokra felhasználja.

12) Megrendelő tudomásul veszi, hogy az, általa aláírt Anamnézis és Általános Tájékoztató elnevezésű adatlapon az egészségi állapotáról szolgáltatott adatok, információk a fogorvosi ellátások, gyógykezelések tartalmának megválasztásához szükségesek, úgy nyilatkozik, hogy a szolgáltatott adatok teljes körűek és a kezelések időtartama alatt bekövetkezett változásokról a Szolgáltatót tájékoztatni köteles.

13) A Megrendelő tudomásul veszi és nem ellenzi, hogy biztonsági okokból a Szolgáltató Rendelőiben hang- és képfelvétel készülhet, amely felvételek tartalmát a Szolgáltató szükség esetén kizárólag rendőrhatóságnak jogosult bemutatni.

14) A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy elérhetőségi adatait a Szolgáltató adatbázisában rögzítse abból a célból, hogy a kezelési időpontokról vagy azok esetleges változásairól, a Szolgáltató újdonságairól őt tájékoztassa. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelő ezen adatait harmadik személyeknek nem adja ki.

15) A Szolgáltató a Rendelőben kifüggeszti a betegjogi tájékoztatót.

16) Szolgáltató az általa okozott károkért a polgári jog rá vonatkozó általános szabályai szerint köteles helytállni.

 

 

VII. Egyéb rendelkezések

17) Szolgáltató úgy nyilatkozik, hogy a kezelési tervet, egyedi szolgáltatási szerződést aláíró személy aláírásra jogosult, illetve a szolgáltatást igénybevevő személy cselekvőképes. Cselekvőképtelen személy kezelése esetén a Megrendelő a kezelt személy törvényes képviselője.

18) Megrendelő a szolgáltatás igénybe vételével (ráutaló magatartásával), illetve a kezelési terv, egyedi szolgáltatási szerződés aláírásával elismeri, hogy jelen ÁSZF rendelkezéseit megismerte.

19) Jelen ÁSZF, az Anamnézis és Általános Tájékoztató, és a kezelési terv, egyedi szolgáltatási szerződés nevű dokumentumok együttesen tartalmazzák a szerződő felek szerződés megállapodásait.

20) A szolgáltató hibás teljesítéséből eredő helytállási kötelezettsége a beépített anyagok hibájából eredő sérülésére, megsemmisülésére terjed ki.

21) Nem terjed ki a Szolgáltató helytállási kötelezettsége, illetve a szolgáltató mentesül a helytállási kötelezettsége alól a következő esetekben:

• a kezelés folyamata alatt alkalmazott ideiglenes megoldásokra (ideiglenes tömések, koronák, ragasztások, stb.)

• olyan hibákra és sérülésekre, amelyek nem rendeltetésszerű használat vagy baleset, extrém erőhatás következtében jönnek létre

• olyan hibákra és sérülésekre, amelyek megállapíthatóan abból adódnak, hogy a megrendelő nem tartotta be a Szolgáltató utasításait

• a megrendelő olyan egészségromlására, és a beépített anyag ebből eredő meghibásodására, amelyet a megrendelő életmódja, rossz szokása (pl. fogcsikorgatás) vagy betegsége okoz

• a megrendelő az előírt kontrollvizsgálaton, és félévente legalább egy ellenőrzésen nem jelenik meg

• a megrendelő panasza a szakma által elfogadottan, a kezelés egyik lehetséges következményeként fellépő szövődmény (pl, gyökérkezelés szükségessége tömés vagy egyéb fogat érintő kezelés után)

• a megrendelő a javasolt kezeléseket nem vette igénybe, a panasz a be nem fejezett kezelési sorozat eredménye

• a megrendelő nem megfelelő szájhigiénéje, dohányzás, alkoholfogyasztása vagy kábítószer illetve gyógyszer abususa következtében kialakuló panaszok

• a megrendelő számottevő súlyváltozása esetén

• anyagcsere betegségek (különös tekintettel a csontanyagcsere betegségeire), egyéb súlyos általános betegség esetén.

• a fogművek nem megfelelő gondozása, karbantartása esetén

• a szolgáltató a kezelés alatt, vagy a kezelést követően más szolgáltatótól vesz igénybe fogászati vagy dentálhigiéniai kezelést, vagy fogtechnikai munkát

• ha a minőségi kifogást határidőn belül bejelenti, de a kifogás kivizsgálását, orvoslását nem teszi lehetővé, kontrollvizsgálaton, kezelésen nem jelenik meg, a fogművet nem bocsátja a szolgáltató rendelkezésére

• a szolgáltató helytállása más fogászaton igénybevett szolgáltatás megtérítésére, illetve útiköltség térítésre nem terjed ki.

A szolgáltató jogai:

• A szolgáltató jogosult a kezelési tervet, egyedi szolgáltatási szerződést, ajánlatot módosítani, amennyiben a megrendelő hiányosan vagy késedelmesen szolgáltat adatot, vagy a terv módosítása orvosilag indokolt. A szolgáltató köteles a megrendelőt a módosításról tájékoztatni.

• A szolgáltatónak joga van a kezelést megtagadni a megrendelő elégtelen együttműködése, megváltozott egészségügyi vagy mentális állapota esetén, valamint ha fizetési kötelezettségének a megrendelő nem tesz eleget. Ezekben az esetekben, a megrendelő a Szolgáltatóval szemben kárigényt nem érvényesíthet.

22) A megrendelő a kezelést a kezelés napját megelőző munkanapon (reggel 10 óráig) térítésmentesen lemondhatja, vagy módosíthatja. Amennyiben a Megrendelő az időpontot a megelőző munkanap 10 óráig nem mondja le, illetve nem jelenik meg, vagy 15 percet meghaladó időt késik, Szolgáltató jogosult 15000 Ft rendelkezésre állási díjat alkalmanként kiszámlázni, amennyiben Megrendelő akadályoztatását hivatalosan igazolni nem tudja.

23) Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, különösen a Ptk., valamint az egészségügyre, az egészségügyi, fogorvosi és járóbeteg szolgáltatásokra vonatkozó egyéb ágazati jogszabályok rendelkezései az irányadók.

24) Esetleges jogvita eldöntésére belföldi és külföldi telephelyen, fiókhelyen végzett ellátás esetén kizárólag a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság illetékes, elbírálására a magyar jog irányadó.

 

Naturadent Service Kft. képviseletében:

Papp Zsolt József ügyvezető